Årsmötet 21 april 2024

Välkommen till årsmöte sön 21 april kl. 15.00  hos Brunna Danssportklubb.

Mötet sker i vår lokal på Saldovägen 2a. Fika serveras

Årsmöteshandlingar kan laddas ned här:Årsmöteshandlingar 2024

Deltagare på mötet går gratis på dansen på kvällen

Motioner från medlemmar ska vara styrelsen tillhanda fyra veckor före årsmötet.Motioner skickas till  styrelsen@bdk.se 

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga  i klubblokalen senast en vecka innan årsmötet.

 

Dagordning vid årsmöte i Brunna Danssportklubb 

Mötet öppnas

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.      Fastställande av röstlängd för mötet.

2.      Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

3.      Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.      Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

5.      Fastställande av dagordningen.

6.      a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b. Styrelsens resultat- och balansräkning för det senaste räkenskapsåret.

7.      Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- räkenskapsåret.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.      Fastställande av medlemsavgifter.

10.   Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- räkenskapsåret.

11.   Behandling av styrelsens förslag och i tid inkomna motioner. Stadgeändring enligt proposition.

12.   Val av:

12 a.   föreningens ordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av 1 år.

12 b.   halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.

12 c.    halva antalet suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år.

12 d.   2 revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte ledamöter delta.

12 e.   3 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.

12 f.    beslut om val av ombud till SDF:s möten (och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud).

13.   Övriga frågor

Mötet avslutas


(Show)


Planned occasions
1. v.16 Sön 21/4 15:00 - 17:00 (2t) Brunna Danssportklubb - Lilla Salen

Venues

Brunna Danssportklubb, Saldovägen 2, 17562 Järfälla

City: Järfälla

Where: Brunnahallen Saldovägen 2a Järfälla

When: Sön 15.00-17.00

Start: 2024-04-21 (i övermorgon)

Organizer: Brunna DanssportKlubb

Membership: Required

Direct registration until sun. 21/4 13:59

Brunna DanssportKlubb
Org.nr: 813200-5227
kursadmin@bdk.se

Powered by CogWork