Dans.se

Logga in
Select language
Start Hjälp

SRU-koder enligt TAX 2006

I systemet finns SRU-koder inmatade, i skrivande stund från TAX 2006. SRU-koder används till att sammanställa rapporter och deklarationsunderlag i enlighet med Skatteverkets krav.

Till varje konto i bokföringen kan en SRU-kod anges. I det fall ett konto hämtas från t ex standardkontoplanen BAS 2006 finns normalt redan kopplingen mellan konto och SRU-kod klar i systemet. Ifall en organisation däremot lägger upp ett helt nytt konto som inte, inifrån systemet, hämtas från någon standardkontoplan måste däremot kopplingen skapas manuellt. Detsamma gäller om en extern kontoplan importeras för att användas inom systemet.


Blankett
Max
Row 1 - 50 av totalt 126 hittade poster
Kod Namn Not
Default account collection. Available only for system use.
7200 Immateriella anläggningstillgångar Konton i BAS 2008: 10xx
7210 Byggnader och markanläggningar Konton i BAS 2008: 11xx (exkl. 1130, 1140, 1180, 1193)
7211 Mark och andra tillgångar som inte får skrivas av Konton i BAS 2008: 1130, 1140, 1180, 1193, 1291
7212 Maskiner och inventarier Konton i BAS 2008: 12xx (exkl. 1291)
7213 Övriga anläggningstillgångar Konton i BAS 2008: 13xx
7240 Varulager Konton i BAS 2008: 14xx
7250 Kundfordringar Konton i BAS 2008: 15xx
7260 Övriga fordringar Konton i BAS 2008: 16xx, 17xx, 18xx
7280 Kassa och bank Konton i BAS 2008: 19xx
7300 Eget kapital Konton i BAS 2008: 201x, 205x
7320 Obeskattade reserver Konton i BAS 2008: 21xx
7330 Avsättningar Konton i BAS 2008: 22xx
7380 Låneskulder Konton i BAS 2008: 23xx, 241x
7381 Skatteskulder Konton i BAS 2008: 25xx, 26xx, 271x, 273x
7382 Leverantörsskulder Konton i BAS 2008: 244x-247x
7383 Övriga skulder Konton i BAS 2008: 242x-243x, 249x, 27xx (exkl. 271x, 273x), ...
7400 Försäljning och utfört arbete samt övriga momspliktiga intäkter Konton i BAS 2008: 30xx-37xx, 39xx
7401 Momsfria intäkter Konton i BAS 2008: 30xx-37xx, 39xx
7402 Bil- och bostadsförmån m.m.
7403 Ränteintäkter m.m. Konton i BAS 2008: 38xx, 801x, 802x(+), 803x(+), 811x, 812x(+...
7440 Bokfört resultat Konton i BAS 2008: 899x
7500 Varor och legoarbeten Konton i BAS 2008: 40xx-49xx,
7501 Övriga externa kostnader Konton i BAS 2008: 50xx-69xx
7502 Anställd personal Konton i BAS 2008: 70xx-76xx
7503 Räntekostnader m.m. Konton i BAS 2008: 774x, 779x, 79xx, 802x(-), 803x(-), 807x, ...
7504 Avskrivningar och nedskrivningar byggnader och markanläggningar Konton i BAS 2008: 772x, 777x, 782x, 885x,
7505 Avskrivningar och nedskrivningar maskiner och inventarier och immateriella tillgångar Konton i BAS 2008: 771x, 773x, 776x, 778x, 781x, 783x, 885x,
200 Kassa och bank
202 Aktier och andelar
203 Övriga kortfristiga placeringar
204 Kundfordringar
205 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
206 Övriga skattefordringar
207 Momsfordran
219 Varulager och pågående arbeten
220 Övriga kortfristiga fordringar
230 Aktier och andelar i svenska koncern- och intresseföretag
231 Aktier och andelar i utländska koncern- och intresseföretag
233 Finansiella anläggningstillgångar
234 Immateriella anläggningstillgångar
235 Mark och andra tillgångar som inte är avskrivningsbara (skattemässigt)
236 Maskiner och inventarier
237 Byggnader och övrig fast egendom
241 Fordringar på koncern- och intresseföretag
299 Summa tillgångar
300 Leverantörsskulder
301 Övriga skatteskulder
302 Övriga avsättningar
304 Avsättningar för garantier
© Dans.se 2019-10-23 E-post info@dans.se