Årsmöte 2023

 

Alla medlemmar i Swingkatten är varmt välkomna till föreningens årsmöte 2023!

Tid: 29 mars kl 18.00. Vi börjar med mackor och mingel och drar igång mötet vid 18.30.

Plats: Café Mumrik, Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala

Du får då höra om året som gått och vad vi planerar för år 2023, ställa frågor och vara med i diskussionerna!

På årsmötet kommer vi också att välja nya styrelseledamöter för 2023.

Är du intresserad av ett uppdrag i styrelsen så är du välkommen att kontakta valberedningen på valberedning@swingkatten.se

Om du har frågor om årsmötet eller vad det innebär att vara med i styrelsen så kontakta gärna ordforande@swingkatten.se

Medlem som har betalat medlemsavgift innevarande verksamhetsår och under året fyller lägst 15 år har rösträtt på mötet. Alla dokument för årsmötet kommer att finnas via denna länk senast en vecka innan mötet:

https://drive.google.com/drive/folders/1GO_8Kwu9CfsF2mWbSA5wxC-ixwfyHShA?usp=share_link

Medlemmar har rätt att lämna förslag som ska behandlas av årsmötet. Enligt stadgarna ska de lämnas in senast fyra veckor innan årsmötet. Dock kommer styrelsen detta år även behandla förslag som kommer in senast 15 mars.

Under mötet bjuder vi på macka och fika. För att vi ska veta hur många vi blir vill vi gärna att du anmäler dig, via denna länk:https://dans.se/swingkatten/shop/new?event=181930
Ange eventuella matallergier.

Förslag på dagordning:

1. Öppnande av mötet

2. Fastställande av röstlängd för mötet

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av protokolljusterare och rösträknare

5. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

6. Fastställande av föredragningslista

7. Föregående år

a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

b. Styrelsens förvaltningsberättelse, inklusive balans- och resultaträkning, för det senaste räkenskapsåret

c. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret

d. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

8. Innevarande och kommande år

a. Fastställande av medlemsavgift för 2023

b. Fastställande av verksamhetsplan

c. Fastställande av budget

9. Val

a. Fastställande av antal styrelseledamöter

b. Föreningens ordförande för en tid av ett år

c. Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år

d. Två till fyra suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år

e. En revisor jämte 1-2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

f. Två till fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande

g. Beslut av val av ombud till möten för Svenska Danssportförbundet och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud

10. Fastställande av företrädare för föreningen

11. Övriga frågor

12. Mötets avslut

Varmt välkomna!

Föreningsmedlemmar från förra och innevarande år får denna kallelse via e-post.

 

Med vänliga hälsningar 

Swingkattens styrelse


(Show)
(Show)

City: Uppsala

Where: Café Mumrik, Drabanten, Bangårdsgatan 13

When: Ons 18.00

Start: 2023-03-29 (om 8 dagar)

Organizer: Swingkatten

Membership: Required

Direct registration until sun. 21/5